یهودیان،خیانتکاران و غیرخودی های دولت پیامبر(ص)-(1)

19:45 1394/10/19 :: شناسه مطلب:98
بمناسبت گفتمان "نفوذ"، معاونت پژوهش سایت پیام محمد صل الله علیه و آله و سلم پرونده ی نفوذ یهود در دولت پیامبر اسلام را برایتان بازگو میکند.

یـهـودیـان یـکـی از جـریـانـهـای اصـلی اعتقادی مدینه به حساب می آمدند که به واسطه فـراوانـی ثـروت در منطقه از چیرگی و نفوذ فوق العاده ای بهره مند بودند. دیرزمانی از پرتو پرفروغ اسلام بر مدینه نگذشته بود که یهود آفتاب عمر عزّت خویش را رو به افول دید. بر این اساس علم مخالفت و مبارزه با مسلمانان را برافراشت و عزم خویش را برای نابودی آئین نوپای اسلام جزم نمود.

در عـمـده مـنـابـع تـاریـخ اسـلام و مـغـازی و سـیـره هـا کـه بـه زنـدگـانـی رسـول الله (ص ) اشـاره دارنـد، تـقـابـل بین یهودیان و مسلمانان بیان شده است ، اما این مـنـابع چالش بین دو گروه را تنها در قالب جنگهای نظامی بیان داشته اند و بیشتر به ابـعـاد نـظـامـی آن پـرداخـتـه انـد؛ در نـتـیـجـه زمـیـنـه بـرای تـحـقـیـق و پـژوهـش مستقل و گسترده در این موضوع فراهم می باشد.در این مقاله سعی شده به دو پرسش ذیل پاسخ داده شود:

1. یهودیان چرا و به چه روشهایی به مبارزه علیه مسلمانان پرداختند؟2. پیامبر(ص ) چگونه توفیق یافت توطئه شوم یهودیان را سرکوب نموده و آنان را از گردونه سیاسی ـ اجتماعی مدینه حذف نماید؟.

1. تعامل پیامبر(ص ) با یهودیان در مدینة النبی (ص (

سـیـره پـیـامبر اعظم (ص ) سرشار از نکاتی است که لازم است به طور دقیق و همه جانبه ابـعـاد مـخـتـلف آن مـورد بـررسـی قـرار گـیـرد. نـحـوه رفـتـار و تعامل پیامبر(ص(  با یهودیان ـ که قرآن از آنها با عنوان شدیدترین مخالفان مسلمانان یاد می کند )مائده : 82) ـ بسیار حائز اهمیت است .

یهود عنصر مهمی در جامعه مدینه محسوب می شد در نتیجه پیامبر(ص ) از آغاز هجرتش به مدینه بـنـایـش بـر جـذب ایـن قـوم بـه دیـن اسـلام بـود. ایـشـان در مـرحـله اول به دلجویی از یهودیان و جلب قلوب آنها به اسلام پرداخته ، آنان را به همزیستی و تـوافـق در اصـول مـشـتـرک دعـوت مـی نـمـایـنـد. سـپـس بـا دلیل و برهان به سوی وعده های الهی فراخوانده ، در این راسـتـا از مـتـن کـتـابـهـای اصـلی خـودشـان بـرای آنـهـا استدلال می کنند.

بـا اندکی تاءمّل در کنش رسول الله (ص ) نسبت به یهودیان متوجه می شویم که زبان پـیـامـبـر(ص ) در مواجهه با یهود زبان تحمیل نبود. ایشان بر مبنای راءفت اسلامی آسان گـیـری و چـشـم پـوشـی ، خـوش رفـتاریِ بسیاری نسبت به یهود روا می داشتند، بنابر دسـتـور پـیـامـبـر(ص ) یهودیان در کیش و آیین خویش آزاد بودند و هیچ گاه دین اسلام بر آنـان تـحمیل نگشت . عـلی رغـم ایـن مـسالمتها و ملاطفتها، واکنش یهودیان نسبت به رسول الله (ص ) و دین و امت وی تواءم با کینه توزی و توطئه چینی بـود و دیـری نـپـایـیـد کـه بـه عنوان خطری جدی در برابر دولت تازه بنیان مدینه قد برافراشتند.تـدویـن اسـتـراتـژی هـوشـیـاری در بـرابـر تـهـدیـدهـای قـطعی قریش علیه مدینه ، از ضـرورتـهـای اولیـه حـکـومـت نـبـوی بـود کـه از مـهمترین آنها پیش گیری و خنثی سازی تـهـدیـدهای داخلی از جمله خطر یهود بود.

ـ قرارنامه مدینه

پـیـامـبـر(ص ) بـا هـجـرت بـه مـدیـنـه پـیـش از هـر چیز به تنظیم پیمان نامه ای عمومی مبادرت ورزیدند که به عنوان قانون اساسی و نـظـامـنـامـه شـهـر مـدیـنـه از شـاهکارهای دولت نبوی به شمار می آید. خوشبختانه سیره نـگـاران ایـن سـنـد را در کـتـابـهـایـشـان درج نـمـوده و مـتـن کـامـل پـیـمـان را کـلمـه بـه کـلمـه ذکـر کـرده انـد. در ایـن پـیـمـان نـامـه حـقوق همه شهروندان اعم از مسلمان ، مشرک ، یهودی و... در جای خود مـحـتـرم شـمرده شده بود. این معاهده در جهت نظم نوین و وحدت سیاسی و اجتماعی و پایان بـخـشیدن به تمام اختلافات دیرینه میانه ساکنان مدینه منعقد گشت . پیامبر(ص ) در این مـنـشـور اسـاسـی کـوشـیـدند تا با حفظ برتری اسلام ، نگرشهای مبتنی بر تعارض و تـفـاوت اعـتـقـادی را بـه نـگـاهـی بـرخـاسـتـه از مـنـافـع مـشـتـرک تـبـدیـل نـمـوده ، احساس تفاخر و تضادهای قومی و مذهبی موجود را به همزیستی و تعصب بـر سـر دفـاع از جـامـعـه مـدینه مبدل سازند و بنیاد امت واحده را پی ریزند. بـا ایـن اسـتـراتـژی هـوشمندانه که پیامبر(ص ) به کار گرفت انتظار می رفت آرامش و صـلح در حـومـه فـرمـانـروایـی آن حضرت برقرار و گرفتاری داخلی به وجود نیاید و فکر مسلمانان تنها متوجه مشرکان گردد؛ امّا هنوز مدتی از انعقاد عهدنامه نگذشته بود که یهود نقض پیمان نمود و چهره حقیقی خویش را نشان داد.

ـ موضع گیریهای خصمانه یهود نسبت به پیامبر(ص ) و دین اسلام

دیـن اسـلام آمـال و آرزوهـای یـهودیان را بر باد داد و اسطوره های تفوّق علمی آنان را به فـرامـوشـی سپرد و نیز کذب ادعای یهودیان را در موارد متعدد نمایان ساخت . یهودیان در دشمنی و تزویر از هیچ جنایتی فروگذار نمی کردند و هیچ گاه از سم پاشی و توطئه چـیـنـی بـازنـمی ایستادند و به ترفندهای گوناگون سعی داشتند دین اسلام را در همان آغـاز راه بـه کـام نـیـسـتـی سـپارند.

ـ خیانت و پیمان شکنی

رشـد روزافـزون اسـلام و گـرایـش خـیـل وسـیـعـی از قـبـایـل عـرب بـه ایـن آیـین ، نیروی دفاعی ، اقتصادی و سیاسی مسلمانان را به تدریج تـقـویـت نـمـود و قلوب کاهنان یهود را، که اینک از عداوت و حسد و کینه توزی مملو گشته بـود، بـه هـراس انـداخـت . در نتیجه بزرگان یهود سخت اندیشناک شده و طبیعت ذاتی خـویـش را کـه در عـهـدشکنی بود، برملا ساختند. یـهـودیـان تـمـام بـندها و قیود عهدنامه را بارها زیر پای نهاده و عهدشکنی را به نهایت رسـانـدند. آنان همگام با منافقان همواره در پـی در هـم ریـخـتـن اتـحـادی بـودنـد کـه رسـول اکـرم (ص ) بـا اعمال سیاستی سنجیده بنیان آن را با پیمانهای برادری استحکام بخشیده بود.

ـ تحقیر و تمسخر پیامبر(ص ) و مسلمانان

یـهـودیان ثروتمند مدینه که با پیشرفت روزافزون حکومت اسلام ، موجودیت و هستی خود را بـر پـرتـگـاه نـیـسـتـی می دیدند، جنگ سرد و تبلیغاتی را با نشر شعارهای زننده و اشـعـار تـوهـیـن آمـیـز آغـاز نـمـودنـد و بـه اسـتـهـزاء رسـول اللّه (ص ) و دیـن و امـتـش پـرداخـتـنـد. یهودیان همواره پیامبر(ص ) را به کنیه صدا می زدنـد و بـه ایـشـان دشنام می زدند. برخی از شعرای یهود در دریای پرتلاطم و جـنـگ تـبلیغاتی ، به واسطه سرودن اشعار هجا سکاندار کشتی طوفان زده کفار شدند و بـا بـه کـار بـردن الفـاظ زشـت و رکـیـک در مـورد رسول اللّه (ص ) در پی تحقیر ایشان برآمدند. بـا افـزایـش ایـن هـتـاکـی ها، پیامبر(ص ) برای رفـع خـطـر آنـهـا دسـتـور داد مـسـلمـانـان هـر یـک از شـاعـران و سران موذی یهود را دیدند بکشند. از اقـدامـات تـبـلیغی یهودیان در مدینه ، تحقیر مسلمانان برای اقامه نماز به سوی بیت المـقـدس ‍ بـود. آنـان بـه پـیـامـبـر(ص ) و مـسـلمـانان طعنه می زدند که اگر آیین اسلام ، شـریـعـتـی مـسـتـقـل اسـت ، چـرا پیروانش به سوی قبله یهودیان و آیینهای پیشین نماز می گـزارنـد؟ این خرده بر رسول اللّه (ص ) گران آمد و از درگاه الهی استمداد جست که با تـغـیـیـر قـبـله مـسـلمـانـان از بـیـت المـقـدس بـه سـوی مـسـجـدالحـرام ایـن مـشکل حل شد. امر الهی برای تغییر قبله (بقره : 144 ـ 142)

ـ لجاجت و عناد با پیامبر(ص ) و دین اسلام

جماعت یهود که نمی توانستند ببینند شخصی از خاستگاه عروبت به احراز مقام والای نبوت نـائل آمـده ، برای دشمنی با ایشان ، پیامبر(ص ) را به مناظره علمی فراخواندند. سیره نویسان گروهی از سرکردگان یهود را برشمرده اند که با پیش کشیدن سؤ الات پیچیده مذهبی درپـی آن بـودنـد کـه شـخـصـیـت وارسـتـه رسـول اللّه (ص ) را در مـیـان عـامـه تنزّل بخشند؛ امـا ایـن نـقـشه نه تنها تاءثیری در صفوف فشرده مسلمانان ننهاد، بلکه سبب آشکاری مقام علمی پیامبر بر همگان گشت که نتیجه آن گرایش برخی از یهودیان به دین مـبـیـن اسـلام بـود.

بـه دنـبـال نـزول آیـات مـربـوط به تحریم ربا و غش در معامله ، عناد یهودیان رباخوار نـسـبـت بـه اسـلام رشد فزاینده ای یافت . عـکـس العمل رسول اکرم (ص ) در این زمان از حدود پند و اندرز تجاوز نمی کرد ولی آنان روز به روز بر دامنه دشمنی خویش می افزودند.

ـ تفرقه افکنی

نـقـشـه دیـگـری کـه یـهـودیـان بـرای براندازی اسلام کشیدند، برافروختن آتش نفاق و اخـتـلاف بـیـن مـسـلمـانـان بـود؛ تـا بـا بـرانـگـیـخـتـن تـعـصـب قـبـایـل عـرب آنـهـا را بـه جـان هـم اندازند. قدرت اسلام در مدینه باعث نوعی اتحاد و یکدلی شده بود و اختلافات قبیله ای در سایه ایمان و تعالیم عالیه اسلام و سیاست هوشمندانه پیامبر(ص ) رو به خاموشی گراییده بـود. یـهود که هرگز باور نداشت اعراب بادیه نشین به یک وحدت سیاسی ، اجتماعی و اقـتـصـادی تـحـت لوای آیـیـن توحیدی اسلام دست یازند، پیوسته تلاش می کردند تا با تجدید خاطرات گذشته و دامن زدن به اختلافات ، دشمنیهای کهنه را در بین مسلمانان احیا نـمـوده و آنـهـا را درگـیـر جـنـگـهـای داخـلی نـمـایـنـد. در ایـن مـیان منافقان و در راءس آنها عبدالله بن ابی ، که کمر به نابودی اسلام بسته بودند، همکاری مضاعفی با یهود داشتند.

ـ شبهه پراکنی

از کـارشـکـنـی هـایـی که یهود بسیار بر آن تاءکید می ورزیدند، ایجاد شک و تردید در اعـتـقـاد و ایـمـان مـسـلمانان بود. شکست احد و فـاجعه شوم رجیع و بئر معونه ، کـه مـنـجـر بـه شـهـادت جـمـع قابل توجهی از مسلمانان شد، دشمنان خفته را بیدار ساخت . یهود که پس از شکست در غزوه بـنـی قـینقاع و قتل شعرای نامی یهود به شدت نفوذ و قدرتشان فروکش کرده بود، پس از مـاجـرای احـد جـنـب و جـوشـی دگـر بـاره یـافـتـنـد. سـران یـهـود در ایـن اوضـاع و احـوال کـه روحـیـه مـسـلمـانـان دچـار تـضـعـیـف گـشـتـه بـود، بـرنـده تـریـن سـلاح را مـتـزلزل سـاخـتـن عـقـیـده مـسـلمانان دیده ، با شبهه افکنی در صدد تسخیر قلوب مسلمانان برآمدند.آنـان بـا طـعـنـه ایـن مسئله را مطرح می ساختند که پیامبری که بر حق است و ماءمور خداست شـکـسـت نمی خورد و یا اینکه فرشتگانی که در بدر مسلمانان را یاری می کردند، در احد کـجـا بـودنـد؟ ایـن سـؤ الات هـمـراه بـا اسـتهزاء افکار، مردم ساده و بی پیرایه را تحت تـاءثـیـر قـرار مـی داد. نفی پیوند اسلام با آیین ابراهیمی و انـکـار رسالت پیامبر(ص ) از دیگر حربه های تبلیغاتی بود که یهودیان بدین وسیله اذهان عامه را دچار تشویش و آشفتگی مـی سـاخـتـنـد. خـداونـد مـتـعـال در ایـن خـصـوص بـا نـزول آیـاتـی (آل عمران : 76 ـ 72) رسول الله (ص ) و مؤ منان را از این توطئه آگاه می سازد.

ـ اخلال گری و ملتهب ساختن فضای مدینه

یـهودیان برای از بین بردن امنیت مدینه همواره به اخلالگری پرداخته و حکومت مدینه را با مشکلات عدیده ای مواجه می ساختند.پس از پیروزی جنگاوران موحد در غزوه بدر، درحالیکه مسلمانان ظفرمند از پیروزی قاطع خـویـش بـر مـشـرکـان شـادمان و مسرور بودند، یهودیان همنوا با منافقان و ره نَبُردگان وادی ایـمـان ، زبـان بـه طعن و شماتت گشادند. آنان جنگاوران اسلام را قاتلان جفاپیشه اقـوام و خـویـشـان خـویـش خـوانـدنـد و بـدین وسیله سعی داشتند فضای آرام شهر را دچار اغتشاش ‍ سازند.تاءثیر مخرّبی که شکست احد بر دولت مدینه بر جای نهاده بود، زمینه مناسبی را برای عـمـلیـات روانـی یـهـودیـان فـرصـت طـلب فـراهـم آورده بـود. یهودیان علاوه بر آن به بـرپـایـی شورشهایی دست یازیدند تا بدین وسیله ضعف و سستی حکومت نوپای مدینه را بر همگان آشکار سازند.بـه هـنـگـام غـزوه احـزاب نـیـز هـنگامی که پیامبر تمام نیروهایش را پشت خندق در برابر مـشـرکـان بـسـیـج کـرده بـود، یـهـودیـان (بـنـی قـریـظـه ) بـا ایـجـاد اخلال و بی نظمی در شهر و جنگهای ایذایی مسلمانان مدینه را مرعوب ساختند؛ به طوری کـه رسـول اللّه (ص ) مجبور شد در آن شرایط حساس پانصد سرباز را برای حفظ امنیت شهر به مدینه گسیل دارد!

مـوارد فوق ، از مهمترین اقدامات خصمانه یهود بر ضد پیامبر(ص ) و دین اسلام بود که پـرده از اهـداف خـبـیـث و مـقـاصـد ویـرانـگـر آنـان بـرمـی دارد و فـتـنه گری ایشان را در بـرافـروخـتـن آتش ‍ جنگ بر علیه مسلمانان آشکار می سازد. استمرار این توطئه ها پیامبر اکـرم (ص ) را مـصـمـم سـاخـت قـدرت سـیـاسـی یـهـود را در شـبـه جـزیـره بـه طـور کامل سرکوب نموده و ریشه آنان را از جامعه و دولت نوپای اسلامی برکند.

 

نظرات

سایت خیلی خوبی بود. خسته نباشید ممنونم از مطالب جذاب و موضوع بندی دقیق مطالب. آیا اجازه هست به زبان اردو ترجمه کنم??

با عرض سلام و ارادت با ذکر منبع اشکال ندارد. یاعلی التماس دعا

افزودن دیدگاه

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.