احادیث نبوی

فاطمه، ام ابیها
پیامبر(ص) فرمود: آسمان‌ها و زمین از نور دخترم فاطمه (س) است و نور دخترم فاطمه (س) از نور پروردگار است و دخترم فاطمه (س) برتر از آسمان ها و زمین است.
براي شناخت رسول اكرم(ص) راههاي متعددي وجود دارد. از جمله مطالعه سيره و تاريخ زندگي ايشان
چهل حدیث اخلاقی از پیامبر اعظم (ص)
چهل حدیث اخلاقی از پیامبر اعظم (ص)
یکصد حدیث نبوی به گزینش استاد مطهری (ره)
شناخت امام على (ع)وشناسائى عظمت هاوويژگى هاى ایشان راههاى گوناگونى داردوباروشهاوشيوه هاى فراوانى مى توان رفتاروگفتارامام على(ع)را استخراج کرد