امان ماندن از زلزله

پیامبر گرامی اسلام نیز فرمودند: امان امت من از فرو ریختن ساختمان، آیه 41 سوره «فاطر» است.