اهل سنت

روایت منابع تاریخی اهل سنت از تکریم سید و سرور جوانان اهل بهشت امام حسن مجتبی(ع) و امام حسین شهید(ع) از سوی پیامبر خاتم(ص) است که مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبه
آنچه پيش روداريدنگاهي است گذرابه فضائل واوصاف اميرمؤمنان علي(ع) اززبان پيامبراکرم(ص) درمنابع اهل سنّت چراکه:خوشترآن باشدکه وصف دلبران/گفته آيددرکتاب دیگران