مردم داری

مردم
تاریخ انقلابها وبخصوص نهضتهای اسلامی ثابت نموده است که هرگاه مردم واردمبارزه شده اندآن انقلاب ونهضت به پیروزی رسیده است وهرگاه همراهی نکرده اندبه شکست انجامیده