کتاب خاتمیت

مروری اجمالی بر کتاب خاتمیت
اثر استاد شهید مرتضی مطهری (ره)